استخدام کارشناس میکروبیولوژیست در یک شرکت فعال مواد شیمیایی واقع در استان قزوین