تشکلی فراگیر و منسجم برای پشتیبانی علمی از دستگاه تعلیم و تربیت ایجاد شود