معاون اول رییس جمهوری از سایت شهید رضایی نژاد اردکان بازدید کرد