مناظره قدیری ابیانه و احمد شیرزاد در دانشگاه اصفهان برگزار شد