ظریف و بان کی مون درباره آخرین تحولات یمن گفت وگو کردند