آمانو: ایران باید دسترسی به تأسیسات نظامی را بپذیرد