شهرسخت افزار اثبات می کند: Snapdragon 818 و iPhone 7 هر دو ساختگی هستند !