واکنش دو نماینده مجلس: طرح توقف مذاکرات مطرح نیست/ بت کلیا: امضا نکرده ام