جهانگیری: اگر آمریکا و غرب تحت فشار قرار نگیرند حتما به توافق خوبی می‌رسیم