جهانگیری: اگر آمریکا و غرب تحت فشار صهیونیست قرار نگیرند حتما به توافق خوبی می‌رسیم /با لغو تحریم ها