میثاقیان: پاک صعود کردیم/ مهم‌ نیست با چه تیمی بازی می‌کنیم