ضرورت تشکیل محاکم اختصاصی”شریعت” به ریاست قضات مجتهد