آقای مرفاوی! با این همه امکانات چه کاری برای پیکان کرده‌اید؟!