پوست اندازی اکران بهاری اکران «نهنگ»؛ هفته آینده شاید!