سودی: رویانیان در تمام مدت گروگان گرفتن پسرم، کنارم بود / نیروی انتظامی بار دیگر اقتدارش را نشان داد