جزئیات تجمع اعتراض‌آمیز کارمندان سازمان محیط زیست/ برای سگ آمدی، برای همکار بیا