گزارش تصویری// افتتاح انجمن اسلامی دانشجویان پیشرو در دانشگاه تربیت مدرس