سودی: رویانیان در تمام مدت گروگان گرفتن پسرم، کنارم بود