رویترز: کری و پوتین درباره سوریه و اوکراین گفت و گو ...