آمانو:ایران باید دسترسی به تأسیسات‌نظامی‌را بپذیرد