قفل تفویض اختیارات استانداران در انتظار کلید رئیس جمهور