یک آمریکایی در «کشتی نجات» راهی امداد رسانی به یمن است