مصر خواستار پیوستن رژیم صهیونیستی به معاهده منع انتشار سلاح اتمی شد