عرضه کتاب «هم‌سفر آتش و برف» در نمایشگاه کتاب تهران