500 میلیون ریال برای کمک به مردم یمن در مازندران جمع آوری شد