استعلامات قانونی باید از طریق مراجع ذیصلاح مراحل خود را طی کند