اروپا برای مبارزه به تبلیغات روسیه نیازمند بودجه است