بگوویچ: مس رفسنجان لیاقت صعود به مرحله بعد را داشت