مدیر جهاد مهریز خواستار پرداخت خسارت 170 میلیارد ریالی سرمازدگی شد