تخصیص یک‌هزار میلیارد تومان برای مکانیزاسیون بخش کشاورز