تعیین ترکیب هیات‌های رسیدگی به مسائل علمی، آموزشی و پژوهشی دانشگاهیان