برای داشتن دیپلماسی قوی باید از تجربیات دنیا استفاده کرد