کارگران مترو، شهرداری اهواز و لوله سازی خوزستان خواستار توجه مسوولان هستند