قلعه نویی: کرار به خاطره مسائل مالی نیامده است/مقابل تراکتور سازی خوب بازی کردیم/نجف نژاد اشراف نداشت