هر زمانی که از تنگه هرمز رد می شویم ایرانی‌ها را می بینیم