پیشرفت ٦٠ درصدی حفاری در فازهای ١٣ و ٢٢ تا ٢٤ پارس جنوبی