همایش ملی گفتمان تئاتردینی نیمه دوم خرداد ماه امسال برگزار می شود