نارضایتی کاخ سفید از عدم حضور ۴ پادشاه عرب در کمپ دیوید: بهتر است افرادی مناسب اعزام کنید