جزئیات استخدام در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اعلام شد