دولت را کوچک می کنیم/همه ایران مثل یزدیها باشند کشور متحول می شود