فرانسه و الجزایر خواستار برقراری صلح میان مالی و ...