بازار سرمایه به بلوغ رسیده است/ غیرحرفه ای ها وارد بازار سرمایه نشوند