عابدینی: شرکت ایران نوین 30 میلیارد تومان پرداخت کرد/ متاسفانه نامه بازدارنده از سوی برخی باعث لغو قرا