تسلیت دو رئیس جمهور اسبق به به آیت الله موحدی کرمانی