راه‌اندازی ۶ مسیر پروازی بین‌المللی جدید در آینده نزدیک