عراقچی: امیدواریم حتی زودتر از دهم تیر ماه به جمع بندی برسیم