قشقاوی:۱۹ایرانی درآمریکا مرتبط باتحریم‌هازندانی‎اند