آرسن ونگر پس از شکست تیمش از تاکیک سوآنزی انتقاد کرد