ترکیب هیات های رسیدگی به مسایل علمی، آموزشی و پژوهشی دانشگاهیان تعیین شد