بازگشت عسلک های سفید به پایتخت/حشراتی با ۵۰ سال سابقه سکونت